BUNYI BAHASA

BUNYI DIFTONG

FONEM

INTONASI DALAM BAHASA MELAYU

KONSONAN PINJAMAN

KONSONAN

VOKAL

FONETIK DAN FONOLOGI

BIDANG KAJI BUNYI

BUNYI BAHASA MELAYU

DIFTONG

FONETIK FONOLOGI DAN ALAT ARTIKULASI

FONETIK

KEDUDUKAN ALAT-ALAT ARTIKULASI DAN FUNGSINYA

KONSONAN

PROSODI DAN SUPRASEGMENTAL

SEBUTAN BAKU

UNSUR BUNYI ASING DALAM BAHASA MELAYU

VOKAL

SLIDE FONETIK DAN FONOLOGI

DIFTONG

KEDUDUKAN ALAT-ALAT ARTIKULASI DAN FUNGSINYA

KONSONAN

RAJAH SEBUT KONSONAN

RAJAH SEBUT VOKAL

VOKAL

CONTOH TRANSKRIPSI

Transkripsi 1

Transkripsi2

Transkripsi3

Transkripsi4

Transkripsi5

Transkripsi6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s